وبسایت رسمی شیرین صاحبنظر عیسی لو

راهکارهایی جهت تقویت اختلالات یادگیری

وبسایت رسمی شیرین صاحبنظر عیسی لو

راهکارهایی جهت تقویت اختلالات یادگیری

من یک معلمم، برای تمام کسایی که دوست دارن حرفامو بشنون صحبت میکنم، من کتابهای زیادی نوشتم، بیش از یک دهه است که در زمینه تقویت اختلالات یادگیری کار میکنم و مقالات زیادی در رابطه با راهکار هایی جهت تقویت اختلالات یادگیری نوشتم، که مایلم در اینجا با شما به اشتراک بذارم.

من یک معلمم، برای تمام کسایی که دوست دارن حرفامو بشنون صحبت میکنم، من کتابهای زیادی نوشتم، بیش از یک دهه است که در زمینه تقویت اختلالات یادگیری کار میکنم و مقالات زیادی در رابطه با راهکار هایی جهت تقویت اختلالات یادگیری نوشتم، که مایلم در اینجا با شما به اشتراک بذارم.